1. Tên chương trình: Ưu đãi cho vay - Trọn tay chia sẻ

2. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ có nguồn thu chính từ cho thuê nhà/địa điểm kinh doanh.

3. Nội dung chương trình: Từ ngày 18/09/2020 đến 28/02/2021, Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Lãi suất cho vay chỉ từ 9%/năm.

- Ân hạn vốn gốc 12/18/24 tháng tùy thuộc thời gian vay.

- Miễn phí Cam kết rút vốn, phí Hạn mức tín dụng dự phòng đối với các khoản giải ngân trong thời gian triển khai chương trình.

4. Sản phẩm áp dụng: Khoản vay có TSBĐ 100% là Bất động sản và không thuộc sản phẩm/mục đích sau:

- Cho vay cầm đồ, góp vốn, thấu chi, thẻ tín dụng, góp chợ.

- Khoản vay có TSBĐ là Thẻ tiết kiệm/Giấy tờ có giá.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản
Vay ô tô
Vay nông nghiệp