Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân và KHDN siêu nhỏ

Nội dung ưu đãi

Điều kiện áp dụng gói sản phẩm

Sản phẩm chính: Khoản vay BĐS, SXKD, nông nghiệp và ô tô có TSBĐ 100% là bất động sản.

Sản phẩm kèm sản phẩm chính: tối thiểu 5 sản phẩm đi kèm.

Lãi suất áp dụng:
Vay ngắn hạn (vay 12 tháng):

Lựa chọn 1: 8,5%/năm cố định 3 tháng đầu;

Lựa chọn 2: 9%/năm cố định 6 tháng đầu;

Lựa chọn 3: 10,5%/năm cố định 12 tháng đầu.

Vay trung, dài hạn (vay trên 12 tháng):

Lựa chọn 1: 9%/năm cố định 3 tháng đầu;

Lựa chọn 2: 10%/năm cố định 6 tháng đầu;

Lựa chọn 3: 11%/năm cố định 12tháng đầu.

Điều khoản và điều kiện áp dụng theo quy định của HDBank.
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản
Vay ô tô
Vay nông nghiệp