Vay nông nghiệp

Vay nông nghiệp

Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh về nông/lâm/ngư nghiệp