Vay có tài sản bảo đảm là thẻ tiết kiệm

Vay có tài sản bảo đảm là thẻ tiết kiệm

Tài sản bảo đảm là thẻ tiết kiệm do HDBank hoặc ngân hàng khác phát hành.