Xác thực dấu vân tay

Xác thực dấu vân tay

Nhận diện KHCN khi giao dịch tại ngân hàng bằng vân tay