DV Thu - Chi tiền mặt tại địa điểm chỉ định

DV Thu - Chi tiền mặt tại địa điểm chỉ định

HDBank thực hiện thu - chi tiền mặt tại văn phòng, trụ sở của khách hàng hoặc tại các địa điểm do khách hàng chỉ định.