Thông tin vốn cổ phần

Lịch sử tăng vốn
Lịch sử chi trả cổ tức
Thời điểm tăng vốn

Giá trị sau khi tăng

(triệu đồng)

Giá trị tăng trong kỳ

(triệu đồng)

Ghi chú
02/1989 3.000 0 Vốn điều lệ ban đầu
06/1992 5.000 2.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
10/1993 10.008 5.008 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
04/1994 21.616 11.608 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
01/1998 42.074 20.458 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
08/1998 49.726 7.652 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
02/1999 59.726 10.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
06/2002 70.026 10.300 Phát hành riêng lẻ
12/2004 150.023 79.997 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
08/2005 200.259 50.236 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
12/2005 300.000 99.741 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
12/2006 500.000 200.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
11/2007 1.000.000 500.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
10/2008 1.550.000 550.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
08/2010 2.000.000 450.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
01/2011 3.000.000 1.000.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
06/2012 5.000.000 2.000.000 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên
12/2013 8.100.000 3.100.000 Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á làm tăng vốn điều lệ
10/2017 8.828.999 728.999 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
12/2017 9.809.999 981.000 Phát hành riêng lẻ
10/2020 12.707.763 2.897.764 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu
12/2020 16.088.488 3.380.725 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức