Công bố thông tin, thông tin khác
2020
2019
2018
2017

HDBank công bố quyết định HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020

Ngày 20/03/2020 vào lúc 15:08:00

 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ngày 19/03/2020 vào lúc 20:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:18:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:45:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:15:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:00:00

HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:51:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:50:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:32:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:07:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:05:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT mua lại trái phiếu

Ngày 17/03/2020 vào lúc 19:05:00

 HDBank công bố đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 06/03/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT thông qua PA phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngày 03/03/2020 vào lúc 17:25:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm các PGD

Ngày 27/02/2020 vào lúc 17:30:00

 Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 26/02/2020 vào lúc 15:50:00

HDBank công bố giấy phép thành lập và hoạt động đã được cấp đổi và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 25/02/2020 vào lúc 15:10:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quang Thọ

Ngày 20/02/2020 vào lúc 17:00:00

 HDBank thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 07/02/2020 vào lúc 13:05:00

HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ngày 30/01/2020 vào lúc 18:00:00

HDBank công bố chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính Quý 4/2019 so với cùng kỳ năm 2018 

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:10:00

HDBank công bố công văn xác nhận kết quả của UBCKNN về việc HDBank mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

Ngày 16/01/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:40:00

HDBank báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:35:00

HDBank công bố thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 09/01/2020 vào lúc 17:55:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:00:00

HDBank công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm tài chính 2020

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đăklăk

Ngày 07/01/2020 vào lúc 14:00:00