Cơ cấu cổ đông

Theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

HDBank đảm bảo tuân thủ quy định nêu trên.