Cơ cấu cổ đông

Theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HDBank là 21,5% theo quy định tại Điều lệ và công văn số 2943/UBCK-PTTT ngày 17/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.