Đại hội đồng cổ đông
2021
2020
2019
2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 23/04/2021 vào lúc 21:05:00

   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 23/04/2021 vào lúc 21:05:00

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2021

   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

   Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

   Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc (cập nhật)

Ngày 30/03/2020 vào lúc 17:55:00

 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Tờ trình về việc Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

  Tờ trình về việc Tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Dự thảo Điều lệ HDBank 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Phiếu biểu quyết

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Dự thảo các nghị quyết trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:55:00

 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông

Ngày 17/03/2021 vào lúc 15:50:00

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 17/03/2021 vào lúc 15:50:00

Tài liệu hướng dẫn tham dự trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Video hướng dẫn tham dự

 

Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 04/03/2021 vào lúc 16:55:00

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 04/03/2021 vào lúc 16:55:00