Báo cáo tài chính
2020
2019
2018
2017

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (kiểm toán)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 16:10:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 (kiểm toán)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 16:10:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (chưa kiểm toán)

Ngày 26/02/2021 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 (chưa kiểm toán)

Ngày 26/02/2021 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4

Ngày 27/01/2021 vào lúc 15:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4

Ngày 27/01/2021 vào lúc 15:00:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3

Ngày 30/10/2020 vào lúc 07:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3

Ngày 30/10/2020 vào lúc 07:00:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2020

Ngày 28/08/2020 vào lúc 16:50:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét năm 2020

Ngày 28/08/2020 vào lúc 16:50:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2

Ngày 30/07/2020 vào lúc 16:30:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2

Ngày 30/07/2020 vào lúc 16:30:00

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1

Ngày 29/04/2020 vào lúc 11:30:00

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1

Ngày 29/04/2020 vào lúc 11:30:00