Báo cáo tài chính
2019
2018
2017
2016

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Ngày 19/03/2020 vào lúc 20:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Ngày 19/03/2020 vào lúc 20:01:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Chưa kiểm toán)

Ngày 07/02/2020 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 (Chưa kiểm toán)

Ngày 07/02/2020 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3

Ngày 30/10/2019 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3

Ngày 30/10/2019 vào lúc 16:00:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2019

Ngày 29/08/2019 vào lúc 17:08:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2

Ngày 30/07/2019 vào lúc 16:08:00

 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2

Ngày 30/07/2019 vào lúc 16:08:00

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1

Ngày 26/04/2019 vào lúc 16:00:00

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1

Ngày 26/04/2019 vào lúc 16:00:00