Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm bổ sung vốn đầu tư, thanh toán chi phí hợp lý, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập và tạo việc làm cho người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế.