Chuyển tiền đi

Chuyển tiền đi

Chuyển tiền đi quốc tế 

Dịch vụ Chuyển tiền qua Internet Banking - eTT

Dịch vụ Chuyển tiền qua Internet Banking - eTT

Dịch vụ cho phép khách hàng gửi yêu cầu thực hiện/tu chỉnh lệnh chuyển tiền đi quốc tế và truy vấn các giao dịch đã thực hiện qua hệ thống Internet Banking của HDBank.