Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward)

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (Forward)

Là giao dịch giữa khách hàng và HDBank cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá kỳ hạn xác định tại ngày giao dịch. Việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.