Giao dịch ngoại tệ hoán đổi (Swap)

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi (Swap)

Là giao dịch giữa khách hàng và HDBank, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác, trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại ngày giao dịch.