Giao dịch ngoại tệ giao ngay (Spot)

Giao dịch ngoại tệ giao ngay (Spot)

Là giao dịch giữa khách hàng và HDBank thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác định tại ngày giao dịch. Việc thanh toán được thực hiện ngay trong ngày hoặc trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày giao dịch.