Bảo lãnh cho Chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai