Tài trợ KHDN đầu tư xây dựng, mua lại nhà xưởng - nhà kho