UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay