Tài trợ nhập khẩu với L/C thanh toán bằng vốn tự có