Cấp tín dụng dành cho KHDN tiềm năng và thân thiết