CHO VAY THEO HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Thông Tin Chung

Khách hàng vui lòng nhập thông tin vào các ô màu vàng hoặc xem hướng dẫn
Giá trị hợp đồng (chưa VAT)   (trđ)
Giá trị hợp đồng (có VAT)   (trđ)
VAT   (trđ)
Tỷ lệ giá trị Hợp đồng được tạm ứng   (%) Giá trị hợp đồng
Tỷ lệ thanh toán từng lần nghiệm thu   (%) Nhập theo tháng
Thời gian thực hiện   (tháng) (từ 3 đến 36 tháng)
Chi phí thi công (không gồm lãi vay, phí BL)   (trđ)
Tỷ lệ vốn tự có tham gia tài trợ Chi phí thi công   (%) (không gồm lãi vay, phí BL)
Giá trị bảo lãnh hoàn tạm ứng   (trđ) (%)   giá trị HĐ
- Tỷ lệ ký quỹ (%) Giá trị bảo lãnh
- Thời hạn BL (tháng)
Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng   (trđ) (%)   giá trị HĐ
Tỷ lệ ký quỹ (%) Giá trị bảo lãnh
Thời hạn BL (tháng)
Phí bảo lãnh   (trđ)
- Phí tính trên TS là tiền ký quỹ (%/năm)
- Phí tính trên TS là QĐN (%/năm)
Tỷ lệ bảo hành   (%) Gía trị hợp đồng
Lãi suất cho vay (%/năm)
Thuế TNDN (%)
Thuế VAT (%)
Bảng kế hoạch chi phí thi công
ThángKế hoạch % chi phí thi công hàng thángChi phí thi công
1
2
3
4
5
6
Tổng
Chú ý: đảm bảo tổng của cột “Kế hoạch % Chi phí thi công hàng tháng” phải là 100%.
Kế hoạch thanh toán
ThángTỷ lệ (%) thanh toánGiá trị thanh toán
1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng
Chú ý: đảm bảo tổng của cột “Tỷ lệ % thanh toán” phải là 100%.

Cấu trúc hạn mức tính dụng

TT Mục Giá trị ĐVT Thời gian hạn mức (tháng) Thời gian KUNN (tháng)
1 Hạn mức vay vốn + BLTT (dư nợ cao nhất) trđ
2 Doanh số giải ngân tối đa trđ
3 Bảo lãnh hoàn tạm ứng trđ
4 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trđ
Tổng HMTD trđ

Tổng chi phí thực hiện hợp đồng

TT Mục Giá trị Tỷ lệ
1 Chi phí thi công (không gồm lãi vay, phí BL)
2 Ký quỹ bảo lãnh
3 Phí bảo lãnh
4 Chi phí lãi vay
Cộng
Tỷ lệ chi phí NC&VT/Giá trị HĐ

Cơ cấu nguồn vốn tài trợ

TT Mục Giá trị Tỷ lệ
Tổng nguồn vốn
1 Vốn chủ sở hữu
2 Vốn vay
3 Vốn do Chủ đầu tư thanh toán

Xác định kết quả kinh doanh

TT Mục Giá trị Tỷ lệ
1 Doanh thu
2 Giá vốn
3 Lợi nhuận gộp
4 Chi phí lãi vay
5 Phí bảo lãnh
6 Thuế VAT
7 Lợi nhuận trước thuế
8 Thuế TNDN
9 Lợi nhuận sau thuế

Nhập thông tin để Ngân hàng tư vấn hỗ trợ tốt nhất cho Quý khách hàng

   
   
X