[Đăng ngày: 11/12/2017]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Động sản theo hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị/phương tiện vận tải số 2079/16/HĐBĐ-180 ngày 01/06/2016, 2083/16HĐBĐ-180 ngày 28/07/2016, số 3469/HĐBĐ-180 ngày 11/08/2016 và số 3356/HĐBĐ-180 được ký giữa HDBank CN Hiệp Phú và ông Lâm Duy Mệnh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSĐB KH LAM DUY MENH.pdf
[Đăng ngày: 10/11/2017]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản ngày 10/02/2015 được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM và bà Huỳnh Chu Kim Khánh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSBD Huynh Chu Kim Khanh.pdf
[Đăng ngày: 06/11/2017]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0322/13/HĐTC/CN ngày 23/09/2013 được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM và ông Đỗ Phước, bà Trương Thị Quý Sửu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSĐB KH DO PHUOC (1).pdf

[Đăng ngày: 31/10/2017]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành xử lý tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đẩt để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng 368.2015/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC tại VPCC A18 ngày 05/02/2015 giữa HDBank và bà Nguyễn Thị Thắm.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB Xu ly TSĐB KH DO DINH DAT.pdf
[Đăng ngày: 23/10/2017]
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ tiến hành thu giữ tài sản là Bất động sản theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0517/15/HĐBĐ-046 ngày 19/10/2015 và 0517.01/15/HĐBĐ-046 ngày 21/10/2015 được ký giữa  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM và ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Lê Thị Điệp và DNTN Tiệm vàng Đại Gia.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB THU GIU TSĐB TIEM VANG DAI GIA.pdf
12
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến
Music