- Thông báo V/v: Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập dự kiến bầu bổ sung và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017

- PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG V/v Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2017 dự kiến bầu bổ sung

- Thông báo: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT, thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Tài liệu liên quan v/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT, thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2012 - 2017

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Hỗ trợ trực tuyến