HDBank Vinh Long
• 138 Pham Thai Buong, K1, ward .4, Vinh Long
• Tel: (0703) 838 886 - Fax: (0703) 838 881
HDBank Vung Liem
• 160N Nam Ky Khoi Nghia, K2,  Vung Liem, Vinh Long
• Tel: (0270) 3838 886 - Fax: (0270) 3838 881
HDBank Tam Binh
• 24 Pham Van Đang, K1, TT Tam Binh, Vinh Long
• Tel: (0270) 3908 668 - Fax: (0270) 3714888 
 
Các tin khác
Retail Banking
Corporate Banking
Currency
Cash
Transfer
Sell

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.