Đại hội đồng cổ đông 2016
Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2016
Thông báo trả sổ cổ đông
Thông báo gửi cổ đông về việc xin ý kiến Quý cổ đông về các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định thông qua
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
Thông báo xin ý kiến Quý cổ đông về các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua
Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2016 
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2016
Thông báo vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2016
- TB V/v chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên HDBank 2016
- Thông báo V/v Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2016 và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022  
Đại hội đồng cổ đông 2015
Đại hội đồng cổ đông 2014
Đại hội đồng cổ đông 2013
Đại hội đồng cổ đông 2012
Đại hội đồng cổ đông 2011
Đại hội đồng cổ đông 2010
Đại hội đồng cổ đông 2009
Đại hội đồng cổ đông 2008
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến