Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính 2016  BCKT riêng lẻ BCKT hợp nhất
Báo cáo tài chính 2015  BCKT riêng lẻ BCKT hợp nhất
Báo cáo tài chính 2014  BCKT Qúy 1 BCKT riêng lẻ BCKT hợp nhất
Báo cáo tài chính 2013  BCKT độc lập BCKT riêng lẻ BCQ1 BCQ2 BCQ3
Báo cáo tài chính 2012  
Báo cáo tài chính 2011  
Báo cáo tài chính 2010  
Báo cáo tài chính 2009  
Báo cáo tài chính 2008  
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến