- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2015

- Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank 2015

-
Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM năm 2015

- Thông báo V/v tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên HDBank năm 2015 , Giấy ủy Quyền 2015

- Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2015

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2015

- Thông báo: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT, thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đồng cổ đông 2015
Đại hội đồng cổ đông HDBank năm 2015
- Thông báo V/v Đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát Ngân Hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) nhiệm kỳ 2012-2017  
Thông báo V/v Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2015 và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017  
Đại hội đồng cổ đông 2014
Đại hội đồng cổ đông 2013
Đại hội đồng cổ đông 2012
Đại hội đồng cổ đông 2011
Đại hội đồng cổ đông 2010
Đại hội đồng cổ đông 2009
Đại hội đồng cổ đông 2008
Ngoại tệ
Mua TM
Mua CK
Bán

Hỗ trợ trực tuyến